POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

DATA ULTIMEI ACTUALIZĂRI: 02.09.2020

 

PREAMBUL

Prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul prezentului site (denumit în continuare și “Site-ul”) se realizează cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 (denumit în continuare “GDPR”), aplicabil începând cu data de 25 mai 2018, precum și a cerințelor impuse de legislația națională.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în condiții care să asigure confidențialitatea și securitatea datelor personale, precum şi respectarea drepturilor dumneavoastră, în calitate de persoană vizată de prelucrare.

Prin prezenta Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal vă vom explica, pe scurt, atât ce înseamnă “date cu caracter personal” și prelucrarea acestora, precum și ce date colectăm de la dumneavoastră, în ce scopuri le folosim și care este temeiul legal în baza căruia le folosim (prelucrăm).
De asemenea, vă vom explica cine are acces la datele dvs. personale, care este perioada de stocare a datelor, precum și ce drepturi aveți în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și unde vă puteți exercita aceste drepturi, inclusiv dreptul de a vă opune prelucrării sau de a vă retrage consimțământul pentru prelucrare exprimat anterior.

OPERATORII DATELOR DUMNEAVOSTRĂ CU CARACTER PERSONAL

ASOCIAȚIA SOCIETATEA ROMÂNĂ DE DIABET, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE, cu sediul în Institutul de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice “Prof. Dr. N.C.Paulescu” din Str. Ion Movilă nr. 5-7, Sectorul 2, București, Cod Poștal 020475
și
ASOCIAȚIA ROMÂNĂ A PRODUCĂTORILOR INTERNAȚIONALI DE MEDICAMENTE – ARPIM, cu sediul în Str. Cluceru Udricani nr. 18, et. 2, Sectorul 3, Bucuresti, Cod Poștal 030782,

și

FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE DIABET, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICEFRDNBM, cu sediul în Str. Clinicilor nr. 2, Cluj-Napoca., Cod Poștal 400006,

Sunt OPERATORII ASOCIAȚI ai datelor cu caracter personal prelucrate prin intermediul prezentului site.

NOȚIUNEA DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal sunt orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau care poate fi identificată, direct sau indirect.
NOȚIUNEA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prelucrarea datelor personale înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.
PERSOANELE VIZATE DE PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Sunteți vizat(ă) de prelucrarea datelor prin intermediul prezentului site în următoarele cazuri:

 1. a) Ne contactați și ne transmiteți datele dumneavoastră cu caracter personal prin Secțiunea Contact a Site-ului (prin intermediul formularului pus la dispoziție pe site-ul forumdiabet.ro sau accesând pagina de facebook.com/forumdiabet.ro ).
  b) O persoană care ne-a contactat prin intermediul Site-ului a dezvăluit date cu caracter personal care vă aparțin.

COLECTAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Ca regulă, colectăm datele cu caracter personal direct de la dumneavoastră, în momentul în care ne contactați și ne transmiteți date fie prin Secțiunea Site-ului amintită anterior, fie prin alte mijloace.

Vă rugăm să nu ne transmiteți date cu caracter personal ale altor persoane, în special un număr de identificare național (precum CNP sau Serie și Nr. Act de Identitate) sau date privind sănătatea altor persoane.

În cazuri excepționale în care ne transmiteți date cu caracter personal ale altor persoane, este obligatoriu să fi obținut în prealabil acordul respectivei persoane pentru transmiterea datelor sau să existe un alt temei legal în baza căruia ne-ați transmis datele. Ne obligăm să informăm în cel mai scurt timp persoana ale cărei date cu caracter personal au intrat în posesia noastră și să verificăm dacă există temei legal pentru prelucrarea datelor sale. În caz contrar, vom șterge datele primite în cel mai scurt timp.
 

CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE ȘI SCOPUL PRELUCRĂRII.

 • Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm pot include:
  •    Date de identificare: nume și prenume;
  •    Date de contact: adresă de e-mail, număr de telefon;
 • Alte date cu caracter personal care ne sunt transmise prin intermediul Secțiunii existente pe Site.

 

Putem folosi datele dvs. cu caracter personal enumerate anterior în următoarele scopuri:

 • Pentru a putea răspunde la solicitările/întrebările pe care ni le transmiteți;
 • Pentru apărarea drepturilor și intereselor noastre sau ale terților, inclusiv în instanță;
 • În orice scop aferent și/sau auxiliar oricărora dintre cele de mai sus sau în orice alt scop pentru care datele dumneavoastră cu caracter personal ne-au fost furnizate, cu respectarea legislației aplicabile.

TEMEIURILE JURIDICE PENTRU PRELUCRAREA DATELOR DUMNEAVOSTRĂ CU CARACTER PERSONAL.

Orice operațiune de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal va fi efectuată pe baza unuia dintre următoarele temeiuri juridice:

 • Prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea obligațiilor legale ce ne revin;
  •    Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de noi sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale dumneavoastră, care necesită protejarea datelor cu caracter personal.

  Interesele legitime urmărite de noi sau de o parte terță sunt următoarele:

 • Acordarea unui răspuns la solicitările/întrebările pe care ni le transmiteți;
  •    Verificarea veridicității și acurateții informațiilor pe care ni le transmiteți;
  •    Constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept sau interes, inclusiv în instanță.

PERSOANELE CARE AU ACCES LA DATELE DUMNEAVOSTRĂ CU CARACTER PERSONAL ȘI TRANSFERUL ACESTOR DATE ÎN STRĂINĂTATE

La datele dumneavoastră cu caracter personal au acces operatorii asociați și împuterniciții acestora pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, precum POINT PUBLIC AFFAIRS SRL (persoana juridică care a dezvoltat Site-ul, asigură gestiunea acestuia și poate utiliza datele colectate prin intermediul Site-ului în scopurile stabilite de operatorii asociați).

Putem transmite datele dumneavoastră cu caracter personal către instituții și/sau autorități publice, în cazul în care acest lucru este necesar pentru atingerea scopurilor prelucrării sau la solicitarea acestora, dacă această solicitare are la bază un temei legal.

Putem transfera datele dumneavoastră cu caracter personal în state ce fac parte din Spațiul Economic European sau în state care au fost recunoscute de Comisia Europeană ca asigurând un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal, în cazul în care transferul este necesar pentru prelucrarea datelor potrivit scopurilor prelucrării menționate în prezenta Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal.

STOCAREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Stocăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor prelucrării. Astfel, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi șterse atunci când nu mai sunt necesare pentru atingerea scopurilor în care au fost colectate.
Putem păstra anumite date ale dvs. cu caracter personal în măsura în care suntem obligați prin lege, în cazul în care informațiile/materialele sunt relevante pentru orice procedură judiciară potențială sau în curs de desfășurare, precum și pentru a stabili, exercita sau apăra drepturile noastre legale.

În cazul în care prelucrarea datelor se efectuează în baza consimțământului dumneavoastră, acestea nu vor mai fi prelucrate după ce vă retrageți consimțământul. Retragerea consimțământului nu va afecta însă valabilitatea și legalitatea prelucrării efectuate anterior. Cu toate acestea, operatorii asociați vor putea continua să prelucreze datele dumneavoastră cu caracter personal dacă există un alt temei legal pentru respectiva prelucrare.
DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ÎN LEGĂTURĂ CU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI EXERCITAREA ACESTORA

Sub rezerva anumitor condiții legale, aveți următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal:
•    Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor–  dreptul de a primi informații detaliate cu privire la activitățile de prelucrare efectuate de operatorii asociați, conform celor menționate în prezenta Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal;
•    Dreptul de acces asupra datelor – puteți solicita și obține confirmarea faptului că datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate de către operatorii asociați și puteți solicita accesul la acestea. La cerere, vi se va elibera o copie a datelor dvs. cu caracter personal pe care le deținem;
•    Dreptul la rectificarea datelor – dreptul de a obține rectificarea datelor cu caracter personal inexacte și completarea celor incomplete;
•    Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – puteți obține ștergerea datelor personale în situațiile expres reglementate de lege, în special în cazul retragerii consimțământului sau în cazul în care se constată că prelucrarea datelor cu caracter personal nu a fost legală;
•    Dreptul la restricționarea prelucrării – puteți solicita restricționarea prelucrării în situațiile expres reglementate de lege, în special în cazul în care contestați exactitatea respectivelor date personale (pe perioada necesară pentru a analiza dacă acele date sunt sau nu exacte) ori în cazul în care prelucrarea se dovedește a fi ilegală, dar dvs. nu doriți ștergerea respectivelor date;
•    Dreptul de opoziție – vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dvs. personale, din motive precum situația particulară în care vă aflați, în situațiile expres reglementate de lege (spre exemplu prelucrarea datelor întemeiată pe interesul legitim al operatorilor asociați);
•    Dreptul la portabilitatea datelor – puteți solicita transferul datelor dvs. cu caracter personal către un alt operator de date, într-un format structurat, care poate fi citit automat. Acest drept este aplicabil numai în cazul în care prelucrarea datelor personale are ca temei legal fie necesitatea prelucrării pentru încheierea/executarea unui contract, fie consimțământul dvs., iar prelucrarea este efectuată prin mijloace automate;
•    Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea datelor personale se întemeiază pe consimțământ, acesta poate fi retras oricând, în mod gratuit și fără să fie necesar să vă motivați în vreun fel opțiunea. Retragerea consimțământului va produce efecte doar pentru viitor, iar prelucrarea efectuată anterior retragerii va rămâne legală. În cazurile în care vă retrageți consimțământul, operatorii asociați nu vor mai prelucra datele dvs.cu caracter personal și vor lua măsurile corespunzătoare pentru ștergerea datelor dvs. cu caracter personal. Cu toate acestea, operatorii asociați vor putea continua să prelucreze datele dvs. cu caracter personal dacă există un alt temei legal pentru respectiva prelucrare.
•    Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate de prelucrare a datelor care ar putea fi luate de către operatorii asociați – în cazul în care operatorii asociați iau decizii automate în legătură cu datele dvs. personale, puteți fie să cereți și să obțineți intervenția umană, fie să vă exprimați punctul de vedere cu privire la respectiva prelucrare ori să contestați decizia automată;
•    Dreptul de a depune plângere – dacă considerați că acest lucru este necesar, puteți depune plângere în legătură cu modalitatea de prelucrare de către operatorii asociați atât la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal  (ANSPDCP), cu sediul în Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, București, România, cât și în fața instanței judecătorești competente.

Cu toate acestea, este important de reținut faptul că drepturile enumerate mai sus nu sunt drepturi absolute. Prin urmare, există excepții cu privire la exercitarea acestora, motiv pentru care fiecare cerere primită va fi analizată astfel încât să putem decide dacă aceasta este sau nu întemeiată. În măsura în care cererea este întemeiată, vom proceda conform solicitării dvs. Dacă cererea este neîntemeiată, o vom respinge, însă vă vom informa asupra motivelor refuzului și asupra drepturilor dvs. de a depune plângere la ANSPDCP și de a vă adresa justiției.
Ca regulă, cererea dvs. va fi soluționată în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 1 lună de la primirea acesteia. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit cu maximum 2 luni dacă situația dvs. este deosebit de complexă sau numărul cererilor este foarte mare, caz în care vă vom comunica motivele întârzierii în termen de cel mult 1 lună de la primirea cererii.

DATE DE CONTACT PENTRU EXERCITAREA DREPTURILOR DUMNEAVOASTRĂ ÎN LEGĂTURĂ CU PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Pentru a vă exercita drepturile menționate anterior, puteți transmite către Asociația Societatea Română de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice – SRDNBM și/sau Asociația Română a Producătorilor Internaționali de Medicamente – ARPIM și/sau Federația Română de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice – FRDNBM (operatorii asociați) o cerere scrisă, datată și semnată, în oricare dintre următoarele modalități:

 • Prin poștă sau servicii de curierat la sediul operatorilor asociați (puteți transmite cererea fie unuia dintre operatorii asociați, fie ambilor operatori asociați), respectiv:
  • Sediul Asociației Societatea Română de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice: Institutul de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice “Prof. Dr. N.C.Paulescu” din Str. Ion Movilă nr. 5-7, Sectorul 2, București, Cod Poștal 020475;
  • Sediul Federației Române de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice: Str. Clinicilor nr. 2, Cluj-Napoca., Cod Poștal 400006,
  • Sediul Asociației Române a Producătorilor Internaționali de Medicamente – ARPIM: Str. Cluceru Udricani nr. 18, et. 2, Sectorul 3, Bucuresti, Cod Poștal 030782;
 • Pe adresa de e-mail (puteți transmite cererea fie unuia dintre operatorii asociați, fie ambilor operatori asociați):

Dacă nu vă putem identifica, nu vom putea da curs cererii dvs., motiv pentru care cererile anonime nu vor fi luate în considerare.

ACTUALIZĂRI/MODIFICĂRI ALE PREZENTEI POLITICI DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Cea mai recentă actualizare a prezentei Politici de prelucrare a datelor cu caracter personal a fost realizată pe data de 02 Septembrie 2020.
Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic prezenta Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal, inclusiv în cazul modificării legislației aplicabile.
În cazul oricărei actualizări/modificări, vom afișa pe Site versiunea actualizată/modificată a Politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal și/sau o vom pune la dispoziția dumneavoastră în alt mod.